Příspěvky a výhody pro zdravotně postižené

Příspěvek na péči


Nárok na příspěvek na péči mají lidé, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc při zajištění základních životních potřeb a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Příspěvek je tak...

Průkaz osoby se zdravotním postižením


Osoby, které mají přiznaný příspěvek na mobilitu, mají nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením. Existují tři druhy průkazů:  TP (pro osoby s těžkým postižením),  ZTP (pro osoby se zvlášť...

Příspěvek na mobilitu


Příspěvek na mobilitu je opakující se dávka, která je nově od ledna 2018 poskytována ve výši 550 Kč měsíčně a vyplácí se osobě starší 1 roku, která je  držitelem průkazu ZTP, ZTP/P  a která: není...

Příspěvek na zvláštní pomůcku


Příspěvek na zvláštní pomůcku v sobě slučuje několik dříve poskytovaných klíčových příspěvků pro osoby se zdravotním postižením. Nárok na tento příspěvek má: osoba s těžkou vadou nosného nebo...

Příspěvek na pořízení motorového vozidla


Příspěvek na pořízení motorového vozidla je poskytován osobě starší 3 let, která splňuje zdravotní indikace (stanovené v příloze zákona č. 329/2011 Sb.) a která se opakovaně v kalendářním měsíci...

Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo


Držitelům průkazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) a ZTP/P vydávají sociální odbory obcí s rozšířenou působností tzv. "parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením". Průkaz opravňuje...

Příspěvek na úpravu bytu


Občané se zdravotním postižením mohou získat příspěvek na úpravu bytu. Jedná se o jednorázovou nárokovou dávku sociální péče, kterou poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Kdo tedy má...