Omezení svéprávnosti a opatrovnictví

Omezení svéprávnosti a opatrovnictví

Rodiče dívek s Rettovým syndromem řeší v době dosažení jejich plnoletosti omezení svéprávnosti (dříve zbavení způsobilosti k právním úkonům) a opatrovnictví.

Nový občanský zákoník (dále NOZ) již nezná pojem „zbavení způsobilosti k právním úkonům“. Od 1. 1. 2014 lze svéprávnost pouze omezit a to v oblastech daných rozhodnutím soudu.

Nově jsou zaváděny 3 úrovně zásahů do svéprávnosti osoby. O všech možnostech musí rozhodnout soud, snahou NOZ je zasahovat do svéprávnosti co nejméně, proto třetí varianta "omezení svéprávnosti" nastává až v krajním případě (u dívek s Rettovým syndromem je to však obvyklou praxí).

  • Nápomoc při rozhodování (osoba blízká či tzv. „podpůrce“)
  • Zastoupení členem domácnosti (omezeno na vyřizování běžných záležitostí)
  • Omezení svéprávnosti (lze nejdéle na 3 roky, poté soud musí přezkoumat, soud určí opatrovníka, lze ustanovit i tzv. opatrovnickou radu, která dohlíží nad činností opatrovníka, po skončení opatrovnictví musí opatrovník vyúčtovat jmění a hospodaření s ním).

Osoby, které byly dosud zbaveny plně svéprávnosti (asi 30 000 osob v ČR), jsou dle NOZ od 1. 1. 2014 považovány za osoby s omezením svéprávnosti a do 3 let bude muset být jejich případ opět soudně přezkoumán.

Jak postupovat ?

  • Podat podnět nebo návrh k zahájení řízení o omezení způsobilosti u příslušného soudu dle bydliště osoby, jejichž způsobilost má soud svým rozhodnutím omezit (jedná se o opatrovnické oddělení okresního soudu, tedy soudu prvního stupně). Podání návrhu je zdarma.
  • Pokud u soudu nebudete chtít zastupování advokátem (není to nutné), je i řízení před soudem zdarma. Existuje tu výjimka – soud může naznat, že náklady řízení (je-li to vzhledem k majetkovým poměrům vhodné) mohou být k tíži omezovaného. Nicméně toto není v praxi běžné.
  • V návrhu je vhodné uvést všechny obtíže a doporučuje se rovnou připojit i lékařskou zprávu dokládající zdravotní stav osoby.
  • Často je společně s návrhem podáván také návrh na ustanovení opatrovníka. Je vhodné tento návrh připojit k návrhu o omezení způsobilosti, i když nemusíte navrhovat nikoho konkrétního.
  • Výkon opatrovnictví je bezplatný. Pouze pokud by zde byla širší správa jmění, tak může soud určit částku, která by se opatrovníkovi (za správu jmění) vyplácela z finančních prostředků omezovaného. Soud může následně vyžadovat od opatrovníka doklady o  hospodaření s penězi a majetkem osoby omezené ve způsobilosti k právním úkonům (zde již ze zkušeností rodičů dívek s Rettovým syndromem víme, že velmi záleží na konkrétním soudu, jak podrobně musí rodič opatrovník hospodaření dokládat).

Ještě dodatek, který se ve většině případů dívek s Rettovým syndromem netýká, přesto jej ale pro úplnost uvádíme. NOZ zavádí nově možnost tzv. předběžného prohlášení, které umožňuje člověku, který předpokládá závažné narušení své způsobilosti právně jednat, provést preventivní opatření (projevit vůli), jak mají být v budoucnu jeho záležitosti spravovány. Je třeba jej provést buď jako veřejnou listinu anebo písemně před svědky. Obsah prohlášení je pak závazný pro soud i stanoveného opatrovníka (až na mimořádné okolnosti).

Zpracovala: LK