Invalidní důchod

Problematika invalidního důchodu, nároku na něj (podmínky), výpočtu atd. je velmi složitá. Věnujeme se zde proto jen základním informacím a několika specifikům, která se týkají dívek s Rettovým syndromem jako osobám majícím obvykle stanovenou invaliditu III. stupně.

Zbývající informace získáte na strákách České správy sociálního zabezpečení.

Užitečná je sekce dotazů a odpovědí týkající se důchodového pojištění, tedy i dotazů na invalidní důchody.

Invalidní důchod je dávka důchodového pojištění, která je podmíněná dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Je to tedy dávka, která souvisí s pojmem invalidita a na kterou má nárok pojištěnec při splnění podmínek stanovených zákonem.

Od 1. 1. 2010 došlo k novému vymezení invalidity. Spočívá v zavedení tří stupňů invalidity (místo původního vymezení - invalidity plné a invalidity částečné).
 
Podle zákona je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %, přičemž pokud jeho pracovní schopnost poklesla:
 
 • o 35% až o 49%, jedná se o invaliditu prvního stupně
 • o 50% až o 69%, jedná se o invaliditu druhého stupně
 • o 70% a více, jedná se o invaliditu třetího stupně

Invalidní důchod se skládá ze:

 • základní výměry - výše základní výměry v roce 2015 činí 2 400 Kč měsíčně
 • z procentní výměry - procentní sazba výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění činí:
  • u invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně - 0,5 %
  • u invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně - 0,75 %
  • u invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně - 1,5 %

Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech (u dívek s Rettovým syndromem):

Nárok na tzv. „invalidní důchod z mládí“ vznikne pouze osobě, která byla uznána invalidní pro invaliditu třetího stupně (dříve plně invalidní), dosáhla alespoň 18 let věku,  má trvalý pobyt na území České republiky a nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu. Výše procentní výměry důchodu činí měsíčně 45% výpočtového základu, který se pro tyto účely stanoví z osobního vyměřovacího základu, za který se považuje všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu vynásobený přepočítacím koeficientem pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.

Žádost o invalidní důchod může podat:

 • oprávněná osoba
 • opatrovník oprávněné osoby, jejíž svéprávnost byla omezena v takovém rozsahu, že není schopna v této věci samostatně právně jednat

Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci

Žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (dále též "OSSZ"), Pražská správa sociálního zabezpečení (dále též "PSSZ") nebo Městská správa sociálního zabezpečení Brno (dále též "MSSZ"), příslušné podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby.
 
Žádost lze podat nejdříve čtyři měsíce přede dnem, od kterého občan (opatrovník) chce důchod přiznat. Důchod je vyplácen i zpětně a to od doby, kdy na něj oprávněná osoba měla nárok.
 
Podmínky, nároky, co si připravit k vlastní žádosti, výše invalidního důchodu, způsob posuzování invalidity atd. naleznete ve na výše uvedených webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kam můžete směřovat i své případné dotazy.
 
 
Zpracovala: LK