Osoba blízká jako pečovatel

Nároky osob pečujících o příjemce příspěvku na péči (např. dívku s Rettovým syndromem)

Pokud poskytujete péči a podporu blízké osobě nebo jste-li asistent sociální péče, máte nárok na výhody, které se týkají pojištění.

Zdravotní pojištění:

  • stát platí za osobu, která pobírá příspěvek na péči ve stupni II, III, IV
  • stát platí pojistné za osobu, která pečuje o osobu pobírající příspěvek ve stupni II, III, IV

Důchodové pojištění:

Pojištěné jsou při splnění podmínek stanovených zákonem osoby pečující o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV, pokud spolu žijí v domácnosti. Podmínka domácnosti není vyžadována, pokud jde o blízkou osobu.

Pro konkrétní informace v otázce důchodového pojištění se obraťte na příslušnou Okresní zprávu sociálního zabezpečení.

Pro doplnění informací ještě přikládám vyjádření z poradny České správy sociálního zabezpečení:

Jaká je možnost pojištění v době, kdy občan nevykonává žádnou výdělečnou činnost?

Samotná skutečnost, že osoba nevykonává výdělečnou činnost ještě nemusí znamenat, že není účastna důchodového pojištění. Ačkoliv důchodový systém ČR je vybudován na pojistném principu (prostředky na výplatu dávek jsou čerpány z fondu, ve kterém je shromažďováno odvedené pojistné vypočtené z příjmů osob výdělečně činných), uplatňuje se v něm též princip zabezpečovací – na některé situace se nahlíží jako na dobu účasti na pojištění, přestože za ni do systému nebylo odvedeno pojistné. Hovoříme o tzv. náhradních dobách pojištění. Za náhradní dobu pojištění zákon o důchodovém pojištění považuje:      

  • dobu soustavné přípravy na budoucí povolání na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, a to po dobu prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let, pokud byla získána v období před rokem 1. 1. 2010
  • dobu vedení osoby v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud této osobě náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a v rozsahu nejvýše tří let též dobu, po kterou tato podpora nenáleží s tím, že z doby před dosažením věku 55 let se z posledně uvedené doby započítává jen 1 rok
  • dobu teoretické a praktické přípravy osoby se zdravotním postižením na zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost
  • dobu výkonu vojenské služby v ozbrojených silách ČR (nejde-li o vojáky z povolání) a do roku 2004 též dobu výkonu civilní služby
  • dobu péče o dítě ve věku do 4 let
  • dobu osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I mladší 10 let a dobu osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II-IV jakéhokoliv věku, pokud spolu tyto osoby žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o osobu blízkou
  • dobu, po kterou je osoba poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
  • dobu po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění, po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, kterou si občan nepřivodil úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zákona o nemocenském pojištění, dobu karantény nařízené v době této výdělečné činnosti nebo ochranné lhůtě, dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před porodem.

Za těchto okolností je tedy osoba důchodově pojištěna, i když nevykonává výdělečnou činnost.

 

Zpracovala: LK

Nebyly nalezeny žádné položky.